Úvod / Reklamační řád pro velkoobchodní zákazníky

Reklamační řád pro velkoobchodní zákazníky

 

 

 1.  VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
 1. Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:
 1. Společností – společnost Nobilis Tilia s.r.o., IČ 254 97 006, se sídlem Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, PSČ 407 46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21050.
 2. E-shopem - je webová aplikace Společnosti k nalezení na www.nobilis.cz, kde mohou Zákazníci nakupovat Zboží/výrobky Společnosti.
 3. Zákazníkem – je příjemce Zboží/výrobků vyráběných/dodávaných Společností, které získává od Společnosti za peněžní úplatu. Tento reklamační řád se nevztahuje na spotřebitele, pro které platí reklamační řád, jenž je k nalezení na www.nobilis.cz. Zákazníkem pro účely tohoto reklamačního řádu je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, jestliže je z okolností zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti.
 4. Zbožím/výrobkem – se rozumí movité věci dodávané Společností Zákazníkům nebo vyráběné a dodávané Společností Zákazníkům. Pro bližší přiblížení Společnost uvádí, že Zbožím rozumí movité věci přeprodávané od třetích subjektů (např. aromalampa aj.), výrobkem potom movité věci, které Společnost sama vyrábí (krémy, oleje aj.).
 5. Reklamačním listem – je formulář uložený na webových stránkách Společnosti určený k uplatnění reklamace u Společnosti, kde je k nalezení k vyplnění, tisku, uložení a případně i zaslání. Reklamační list ke stažení ZDE.

 

 1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Tento reklamační řád se vztahuje na Zboží/výrobky vyráběné/dodávané Společností, a to jak zakoupené v E-shopu Společnosti, tak v sídle Společnosti. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Společnosti a každý Zákazník je povinen se s ním seznámit před odesláním závazné objednávky. Tento reklamační řád upravuje postup, při němž Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění a záruky za jakost a při němž jsou ze strany Společnosti tyto nároky řešeny.
 2. Společnost deklaruje svoji připravenost vyjít svým Zákazníkům v rámci reklamačního řízení vstříc s tím, že jsou všechny reklamace řádně a včas vyřizovány.
 3. Reklamační řízení dle tohoto reklamačního řádu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění s přihlédnutí k obsahu tohoto reklamačního řádu.
 4. Společnost dále upozorňuje Zákazníky, že s ohledem na charakter Zboží/výrobků, které vyrábí/dodává, a to zejména ze skupiny kosmetiky a doplňků stravy, je nutno je též vhodným způsobem skladovat. Doporučená pravidla skladování jsou k nahlédnutí na www.nobilis.cz.
   
 1.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
 1. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží/výrobek při přechodu nebezpečí  škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Společnost způsobila porušením své povinnosti.
   
 2. Zákazník nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
   
 3. Zákazník je povinen prohlédnout Zboží/výrobek co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Společnost Zboží/výrobek, může Zákazník odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží/výrobek dopraven do místa určení. Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Společnost nemusí práva z vadného plnění uznat. Navíc, pokud Zákazník neoznámí vadu Zboží/výrobku včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy (z titulu vadného plnění Společnosti).
   
 4. Zákazník je povinen Společnosti sdělit, jaké právo, jak je popsáno níže, si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Společnosti je možná jen tehdy, pokud Zákazník žádal opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
   
 5. Společnost přebírá záruku za jakost dle ust. § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tedy se zavazuje, že Zboží/výrobek bude po dobu 24 měsíců, resp. po dobu jeho expirace, je-li tato kratší než 24 měsíců, způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé účinky (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba běží od odevzdání Zboží/výrobku Zákazníkovi, bylo-li podle smlouvy odesláno, běží od převzetí Zákazníkem a činí 24 měsíců, pokud se nejedná o zboží s kratší dobou exspirace danou Společností. Pak platí záruční doba v délce, jak je u jednotlivých výrobků, zejména ze skupiny kosmetiky a doplňků stravy, uvedena.

   
 6. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Společnost.
   
 1.  ZAHÁJENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
 • Společnost přikládá ke každé doručované zásilce a nákupu fakturu, případně doklad o zaplacení (paragon), jenž slouží jako dodací a záruční list.
 • Společnost upozorňuje Zákazníky, že Zboží/výrobky zakoupené u jiného prodejce, než je Společnost, je třeba reklamovat v místě nákupu, tedy u tohoto jiného prodejce, nikoliv u Společnosti. Případnou reklamaci vůči Společnosti pak vyřizuje prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno, nikoliv jeho zákazník.
 • Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byly Společnosti doručeny všechny potřebné náležitosti, tedy řádně vyplněný Reklamační list, kopie dokladu o nákupu zboží/výrobku (faktura, doklad o zaplacení) a dle povahy reklamace a okolností případu i doručení zboží/výrobku na adresu Společnosti.
 • Reklamaci je možno uplatnit tímto způsobem:
 • e-mailem na adresu nobilis@nobilis.cz,
 • prostřednictvím doručovatele poštovních služeb,
 • osobně v sídle Společnosti.

 

 • O přijetí reklamace informuje Společnost Zákazníka na jeho e-mailovou adresu, nebo telefonicky s tím, že předpokladem uvedeného je, že Zákazník jeden z těchto údajů uvede do Reklamačního listu nebo Reklamační list zaslal e-mailem. Neobdrží-li Zákazník potvrzení o přijetí reklamace do tří pracovních dnů, je třeba, aby se obrátil na Společnost, aby si doručení reklamace potvrdil.
   
 1.  OBSAH REKLAMACE
 1. Zákazník v oddílu „Předmět reklamace“ Reklamačního listu podrobně uvede, v čem spatřuje rozpor s kupní smlouvou, jak se vada projevuje, datum, kdy vadu zjistil a případně odůvodní, proč ji nezjistil dříve, pokud od převzetí Zboží/výrobku uplynulo více dní.
   
 2. Právo z vadného plnění, tedy volbu řešení reklamace, Zákazník uvede v oddílu „Požadavek/návrh na řešení“ Reklamačního listu, když má na výběr tyto možnosti, a to dle toho, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala.
   
 3. V záruční době může Zákazník uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
 1. odstranění vady, a to dodáním nového či chybějícího Zboží/výrobku (podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek, které má být vyměněno, spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Společnosti) nebo
 2. odstranění vady, a to opravou Zboží/výrobku tam, kde to přichází v úvahu (aromalampy, difuzéry apod.), podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek, které má být opraveno, spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Společnosti nebo
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny (tím se smlouva od počátku ruší a Zákazníkovi budou vráceny peníze - podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Společnosti.
   
 1. V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na:
 1. odstranění vady nebo
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se taková vada vyskytla opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišnou závadu), může Zákazník uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu zboží anebo odstoupit od smlouvy.
   
 1. Společnost si vyhrazuje právo, volbu Zákazníka mezi tím, zda je vada podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy korigovat. Stejně tak Společnost posoudí, zda při požadavku na opravu Zboží/výrobku nebo jeho výměnu za nové, provede právě opravu nebo výměnu a naopak.
   
 2. Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Společnost nemusí práva z vadného plnění uznat. Navíc, pokud Zákazník neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 1.  VYHODNOCENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 1. Společnost vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí reklamace, jak je popsáno shora v oddílu III. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován tak, že mu bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude Zákazníkovi zasláno na e-mail, uvedl-li ho, nebo odesláno poskytovatelem poštovních služeb.
   
 2. V případě oprávněné reklamace, jejíž součástí bylo doručení reklamovaného Zboží/výrobku Společnosti (nebylo-li zboží doručováno osobně), má Zákazník nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (např. poštovného dle tarifu České pošty, s.p.). Takovou náhradu však Zákazník musí u Společnosti uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, a to předložením dokladu o úhradě jím vynaložených nákladů. Společnost v tomto smyslu preferuje dohodu se Zákazníkem a případně i jiné alternativní řešení. K náhradě nákladů dojde bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník pro tyto účely uvede.
   
 3. Zákazník bere na vědomí, že zásilky zaslané v rámci reklamace na adresu Společnosti na dobírku nebudou Společností přijaty.
   
 1.  DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI PŘI PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKŮ OD DOPRAVCE
 1. V případě, kdy je Zákazníkovi Zboží/výrobek zasílán prostřednictvím dopravce, kterým je Česká pošta, s.p. anebo smluvní dopravce Společnosti, a to spol. GEIS či GSL, doporučuje Společnost zákazníkovi při přebírání zásilky překontrolovat její stav. Je-li tímto způsobem zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, případně i viditelné poškození obsahu zásilky, doporučuje Společnost zásilku nepřebírat, případně tuto skutečnost u dopravce reklamovat způsobem popsaným níže.
   
 2. V případě, že Zákazník zjistí poškození zásilky při přebírání od dopravce, je nutné, aby s ním ihned sepsal záznam o poškození, případně zásilku na místě otevřel a překontroloval obsah. Pokud zjistí poškození Zboží/výrobků dodatečně, je nutné do 48 hodin od převzetí zásilky kontaktovat Společnost. Společnost vyřídí následně reklamaci s dopravcem a kontaktuje zákazníka ohledně způsobu vyřízení reklamace. Společnost v této souvislosti doporučuje Zákazníkovi pořídit fotodokumentaci obalu, výplně, případně poškozeného Zboží/výrobku a tuto zaslat Společnosti, stejně jako je třeba zachovat všechny součásti zásilky (obal, výplň atd.) pro účely zjištění příčiny poškození.
   
 3. V případě, že Zákazník po převzetí zásilky od dopravce zjistí neúplnost zásilky, záměnu zboží nebo nesrovnalost na faktuře nebo daňovém dokladu, je Zákazník povinen neprodleně kontaktovat Společnost, maximálně však do 48 hodin ode dne převzetí zásilky od dopravce. Při zjištění reklamace při převzetí zásilky před víkendem, či svátkem, je nutné nahlásit tuto skutečnost neprodleně následující pracovní den. Současně s tím je Zákazník povinen zachovat kompletní obal zásilky včetně výplně a krabice.

 

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 4. 1. 2016