Všeobecné obchodní podmínky

*Všeobecné obchodní podmínky pro OBCHODNÍ PARTNERY jsou k dispozici pouze po přihlášení do obchodního účtu zde.

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto „VOP“ obchodní společnosti NOBILIS TILIA s.r.o. se sídlem Vlčí hora 147, 40 746 Krásná Lípa, identifikační číslo: 25497006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21050 (dále jen „Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“), a to jak v provozovně Společnosti, tak prostřednictvím e-shopu Společnosti, kterým je webová aplikace Společnosti umístěná na: www.eshop.nobilis.cz pro zákazníky z České republiky a na www.eshop.nobilis-tilia.sk pro zákazníky ze Slovenské republiky, kde mohou Zákazníci nakupovat Zboží/výrobky Společnosti anebo Služby, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“)

2. Zbožím/výrobkem se rozumí movité věci dodávané Společností Zákazníkům nebo vyráběné a dodávané Společností Zákazníkům. Pro bližší přiblížení Společnost uvádí, že Zbožím rozumí movité věci přeprodávané od třetích subjektů (např. difuzér aj.), výrobkem potom movité věci, které Společnost sama vyrábí (krémy, oleje aj.). Službami se rozumí zejména vzdělávací kurzy pořádané Společností a kosmetické nebo masérské služby.

3. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí příjemce Zboží/výrobků a/nebo Služeb vyráběných/dodávaných Společností, které získává od Společnosti za peněžní úplatu. Tyto VOP se vztahují výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 OZ, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží/výrobek a/nebo Službu od Společnosti, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží/výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace provedené na stránce e-shopu provozovaného Společností může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží/výrobku a/nebo Služeb (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání Zboží/výrobku a/nebo Služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci v e-shopu Společnosti a při objednávání Zboží/výrobku a/nebo Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží/výrobku a/nebo Služeb jsou Společností považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží/výrobcích a Službách, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Zobrazené ceny jsou po všech slevách a bonusech a jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží/výrobků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží/výrobků uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží/výrobek doručován v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3. Za účelem objednání Zboží/výrobku a/nebo Služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném Zboží/výrobku a/nebo Službě (objednávané „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží/výrobku

  • nákladech spojených s dodáním Zboží/výrobku (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

5. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží/výrobku a/nebo Služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

8. Zákazník může uplatit Společností vydanou poukázku pouze v jedné objednávce, poukázky nelze slučovat v jedné objednávce najednou. Společnost si vyhrazuje definovat speciální podmínky vztahující se ke konkrétní poukázce nad rámec VOP, ty jsou uvedeny na dané poukázce. 

IV. CENA ZBOŽÍ/VÝROBKU, SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu Zboží/výrobku a případné náklady spojené s dodáním Zboží/výrobku dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně Společnosti na adrese Nobilis Tilia s.r.o.: Vlčí Hora 147, 40747, Krásná Lípa,

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce,

  • bezhotovostně převodem (platba předem) na účet Společnosti: Česká republika: 194650027/0300 u ČSOB a.s., Slovenská Republika: 4006902089/7500 u ČSOB a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, vedený u Společnosti. Splatnost platby předem je do 5 pracovních dnů ode dne objednání – pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována.

  • bezhotovostně platební kartou v provozovně Společnosti na adrese Nobilis Tilia s.r.o.: Vlčí Hora 147, 40747, Krásná Lípa,

  • bezhotovostně platební kartou (platba předem) s doručením na adresu Zákazníka nebo s převzetím osobně v provozovně Společnosti.

2. Cenu Služby dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem (platba předem) na účet Společnosti: Česká republika: 194650027/0300 u ČSOB a.s., Slovenská Republika: 4006902089/7500 u ČSOB a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, vedený u Společnosti. Splatnost platby předem je do 5 pracovních dnů ode dne objednání – pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována (rezervace místa zrušena),

  • bezhotovostně platební kartou (platba předem).

3. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s balením a dodáním Zboží/výrobku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží/výrobku.

4. Společnost nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen bod 2 tohoto článku IV. ohledně povinnosti uhradit předem cenu Služby a dále bod 5. tohoto čl. IV. ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží/výrobku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem.

6. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen hradit kupní cenu Zboží/výrobku a/nebo Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

7. Případné slevy z ceny Zboží/výrobku a/nebo Služby poskytnuté Společností Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, s výjimkou slev, které se týkají Zboží/výrobku před ukončením exspirace.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží/výrobku a/nebo Služby. O vystavení faktury bude Zákazník informován e-mailem. V souladu s vyloučením jakýchkoliv následných změn objednávky Zákazníkem dle čl. III bodu 4. obchodních podmínek Společnost rovněž vylučuje provedení takových pozdějších změn obsahu vystavené faktury k žádosti Zákazníka, v důsledku, kterých by obsah faktury odporoval obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem k objednávce Zákazníka.

9. Rezervace Zákazníka pro účast na vzdělávacím kurzu Společnosti vznikne vytvořením objednávky na daný kurz objednávkou na webovém rozhraní. Pro zachování rezervace místa na daném kurz je třeba vždy uhradit účastnický poplatek za kurz do termínu uzávěrky kurzu (nejpozději 14 dní před konáním kurzu). V případě, že cena kurzu nebude uhrazena do této doby, rezervace bude Společností stornována. Veškeré údaje k platbě jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím e-mailu. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení termínu vzdělávacího kurzu, pokud v den jeho uzávěrky, který je stanoven Společností 14 dní před termínem konání kurzu, není naplněn minimální počet účastníků kurzu. Minimální počet účastníků kurzu stanovuje Společnost. 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ustanovení § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží/výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění. Formulář je k dispozici zde.

3.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu nobilis@nobilis.cz.

 VI. CENA ZBOŽÍ/VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU

1. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se Zboží/výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení Zboží/výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. Společnost vrátí platbu až po obdržení vráceného Zboží/výrobku nebo prokáže-li Zákazník, že Zboží/výrobek Společnosti odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. Převzetí Zboží/výrobku – Zákazník je povinen Zboží/výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle Společnosti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Zboží/výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené Zboží/výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené Zboží/výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je Společnost oprávněna vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží/výrobku a odečíst jej na vrácené částky.

3. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku, který podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží/výrobku, který byl po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku v uzavřeném obalu, který Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Je-li společně se Zbožím/výrobkem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím/výrobkem Společnosti vrátit i poskytnutý dárek.

6. Pokud si Zákazník zakoupil vzdělávací kurz organizovaný Společností a na kurz se nemůžete dostavit, můžete za sebe poslat náhradníka. Tuto informaci musí Společnosti sdělit písemně e-mailem nejpozději 3 dny před konáním kurzu na adresu nobilis@nobilis.cz. Pokud se Zákazník odhlásí z účasti na kurzu nejpozději 14 kalendářních dní (včetně) před konáním kurzu, má nárok na vrácení celé ceny za kurz. V případě, že se Zákazník do této doby neodhlásí, nebo v případě, že se na kurz nedostaví, vystaví Zákazníkovi Společnost fakturu na storno poplatek ve výši 500 Kč.

7. Dojde-li ke rušení kurzu ze strany Společnosti, má Společnost právo nabídnout Zákazníkovi kurz v náhradním termínu, v takovém případě dojde mezi Zákazníkem a Společností k písemnému odsouhlasení nového termínu kurzu a cena za kurz je započten na tento nový termín. Pokud s náhradním termínem Zákazník nesouhlasí, bude mu účastnický poplatek v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen, nebo je účastnický poplatek za kurz (cenu) možné po vzájemné písemné dohodě započíst na jiný vzdělávací kurz organizovaný Společností.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU A SLUŽBY

1. Není-li ujednáno jinak, je Zboží/výrobek dodáván prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce Společnosti.

2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li Společnost podle kupní smlouvy povinna dodat Zboží/výrobek na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží/výrobek při dodání. Doba předání expedovaného Zboží/výrobku přepravci je 2-3 pracovní dny od potvrzení objednávky nebo od uhrazení objednávky v případě platby online nebo předem, a to v závislosti na tom, zda je Zboží/výrobek skladem či nikoliv. Při nevyzvednutí zásilky si Společnost může nárokovat úhradu dopravy.

4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží/výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží/výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Náklady na poštovné jsou uvedeny zde s tím, že Společnost upozorňuje, že se ceny dopravného (ev. doběrečného) mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

6. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

7. Uhrazením kupní ceny za Službu je Zákazníkovi zajištěno splnění Služby, zejména rezervace místa v kurzu. V případě, že Služba má povahu kurzu, má se za to, že byla Zákazníkovi dodána zajištěním a zrealizováním kurzu. Neúčast Zákazníka neznamená nedodání Služby.

  VIII. DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKŮ

1. Společnost upozorňuje Zákazníky, že s ohledem na charakter Zboží/výrobků, které vyrábí/dodává, a to zejména ze skupiny kosmetiky a doplňků stravy, je nutno je též vhodným způsobem skladovat. Doporučená pravidla skladování jsou k nahlédnutí zde.

IX. BONUSY

1. Společnost poskytne registrovanému Zákazníkovi z každého jeho nákupu uskutečněného v jejím e-shopu www.eshop.nobilis.cz tzv. kredit, tj. 2 % z celkové částky jeho objednávky. Kredity se Zákazníkovi sčítají v účtu Zákazníka. Zákazník může kredity využít jako slevu k uhrazení části své objednávky v e-shopu Společnosti. Tento bonus platí pro objednávky učiněné od 30.10. 2019. Kredity nelze je uplatit jako slevu na dárkové poukazy. Na slevu není právní nárok.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Ve věci jakosti při převzetí Zboží/výrobku a práv z vadného plnění odkazuje Společnost na Reklamační řád pro spotřebitele, který je dostupný zde, a který je nedílnou součástí těchto VOP.

2. V případě nesouhlasu Zákazníka s výsledkem reklamace může se Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Celní úřad.

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží/výrobku zaplacením celé kupní ceny.

2. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy nobilis@nobilis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na elektronickou adresu Zákazníka.

4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Zákazníka a jejich zpracování se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží/výrobky nebudou osobní údaje Společností bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme pokaždé, když u nás Zákazník nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky dotazník nebudeme Zákazníkovi dále zasílat. 

XIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES, ZÁKAZNICKÉ RECENZE

1. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka, uvedenou v registraci.

2. Zákazník může Společnosti sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení.

3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4. Společnost poskytuje možnost hodnotit zakoupené výrobky Společnosti (dále jen „Zákaznická recenze“). Společnost zajišťuje, že Zákaznické recenze pocházejí pouze od spotřebitelů, kteří recenzovaný výrobek zakoupili prostřednictvím webového rozhraní, v provozovně Společnosti nebo u smluvního partnera Společnosti. Zákaznickou recenzi vloží Zákazník ve svém uživatelském účtu. Ke každému druhu zakoupeného výrobku může Zákazník ve svém uživatelském účtu vložit maximálně 1 Zákaznickou recenzi. Zákaznické recenze jsou zpřístupňovány veřejnosti Společností na webovém rozhraní.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

2. Kontaktní údaje Společnosti:

 

adresa pro doručování:

NOBILIS TILIA, s.r.o.

Vlčí Hora 147

407 47 Krásná Lípa

 

Adresa elektronické pošty: nobilis@nobilis.cz

telefon: +420 412 383 421.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 02.01.2023.